Par mums

Apraksts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola ir valsts dibināta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas padotībā esoša kultūrizglītības iestāde profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmu un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai. Tā ir dibināta 1923. gadā, tās pirmais nosaukums ir Latgales Tautas konservatorija.

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos un mūzikas nozares profesiju standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas.

Skolas pamatuzdevumi:

 • nodrošināt iespēju iegūt profesionālo vidējo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību mūzikas nozarē;
 • īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās izglītības programmas, radot labvēlīgus apstākļus izglītojamo intelektuālajai, tikumiskajai un fiziskajai attīstībai;
 • veicināt zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju veidošanos, kas izglītojamam nodrošina attiecīgā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi, sagatavojot izglītojamos izglītības turpināšanai augstākās izglītības iestādēs vai sagatavot darba tirgum kvalificētus mūzikas nozares speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām;
 • sekmēt izglītojamā pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, veicināt viņa pašapziņu un spēju uzņemties Latvijas pilsoņa pienākumus;
 • izkopt izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt profesionālajai attīstībai, tālākizglītībai un karjeras izvēlei;
 • izveidot profesionālās vidējās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;
 • izvēlēties izglītības procesam atbilstīgas darba metodes un formas;
 • nodrošināt Skolas izglītojamos ar Dienesta viesnīcu;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;
 • sadarboties ar darba devējiem un nozares pārstāvjiem, lai nodrošinātu izglītības programmu teorētisko mācību un praktisko nodarbību, kā arī kvalifikācijas prakses apguvi;
 • racionāli un efektīvi izmantot personāla, intelektuālos, finanšu un materiālos resursus.

Skola īsteno trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošas licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas, profesionālās vidējās izglītības programmas pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves un profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikas nozarē.

Skola var īstenot arī tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmas, bērnu, jauniešu un pieaugušo interešu izglītības programmas, kā arī citas izglītības programmas, saskaņojot tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izglītības programmas Skola īsteno latviešu valodā.

Šobrīd Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā mācās 462 audzēkņi:

 • 81 audzēkņi profesionālās vidējās izglītības programmās;
 • 381 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā strādā 79 pedagoģiskie darbinieki un 36 nepedagoģiskie darbinieki.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi aktīvi iesaistās Daugavpils pilsētas, Dienvidlatgales reģiona, visas Latgales un Latvijas kultūras dzīvē, piedaloties un rīkojot koncertus, konkursus, festivālus. Skola rīko 4 reģionālos konkursus un festivālus, 5 Latvijas līmeņa konkursus un 7 starptautiskos konkursus.