Metodiskie materiāli

 Mūzikas mācību priekšmetu pedagogu veidotie metodiskie materiāli

Metodiskie materiāli 2023./2024. m. g.

Anastasija Jevstigņejeva

Plāns klaviermūzikas skaņdarbu interpretāciju analīzei

 

Olga Gončarova

IV kursa Harmonijas eksāmena pārbaudes tests. V.A. Mocarts Rekviēms VII daļa Lakrymosa

Mūzikas valodas komponentu noteikšana mūzikas fragmenta atskaņošanas laikā. V.A.Mocarts, 40.Simfonija, II daļa

Mūzikas valodas komponentu noteikšana mūzikas fragmenta atskaņošanas laikā. V.A.Mocarts, 40.Simfonija, III daļa

L.van Bēthovens. 5. simfonija III daļa

Tests. E. Grīgs. Kanons no Liriskām burtnīcām

Tests. J.Sibelius Dimanti sniegā

Tests. S. Rahmaņinovs, romance Sapnis

Tests. P. Barisons Kā sniegi kalnu galotnēs

 

Artūrs Saveļjevs

Metodiskie materiāli mūzikas literatūrā Baroks, A. Vivaldi

Baroks (pielikums Nr. 1)

Antonio Vivaldi (pielikums Nr. 2)

Pārbaudes darbs mūzikas literatūrā – Baroks, A. Vivaldi (pielikums Nr. 3)

Dziedāšanas stundas metodiskais materiāls

 

Marutas Veļičko

Apkopojums par diriģēšanas tehnikas jautājumiem, analizējot pieredzējušu diriģentu atziņas

 

Olga Salna

Metodiskais materiāls pēc Lilijas Larinas meistarklasēm

 

Staņislavs Kozlovskis

Metodiskie materiāli ģitāras spēlē. Nagu formas veidošana ģitāras spēles kontekstā

 

 

Metodiskie materiāli 2022./2023. m. g.

Tatjana Saratova

Akordeona nodaļas III Latvijas akordeonistu orķestra salidojuma apvienotā akordeonistu orķestra repertuārs

 

Staņislavs Kozlovskis

Metodiskie materiāli ģitāras spēlē Labās un kreisas rokas tehnikas attīstība ARPEDŽO LABĀS ROKAS TRĪS UN ČETRIEM PIRKSTIEM

 

Olga Salna

Vokālās metodiskās literatūras izpēte. Vokālo vingrinājumu komplekss

 

Maruta Veļičko, Maija Samorodova, Edīte Rucina

Kora klases vokālo pedagogu darba pieredze ar bērnu balsīm 1.-3.klasēs. Iedziedāšanās vingrinājumi

 

Anželika Orlova-Makaronoka

Mūzikas skolas 4. klases audzēkņu kustību plastika

 

Anastasija Jevstigņejeva

Alfrēds Kalniņš

Pēteris Vasks

Jāzeps Vītols

Daudzveidīgas mācību metodes klavierspēles vēstures kursā mūzikas vidusskolā: to izmantojums kursa sadaļā “Latviešu mūzika un tās interpretācijas”

 

Artūrs Saveļjevs

Metodiskie materiāli mūzikas literatūrā

 

Lilija Plotiņa, Gaļina Simonova

Mūzikas skolas un vidusskolas mācību priekšmeta vispārējās klavieres eksāmena repertuāra piemēri

 

 

Metodiskie materiāli 2021./2022. m. g.

 

Anna Grebeža

Pirkstu veiklības attīstīšanas secīgums Akordeona spēles klasē, izmantojot dažādu tehnikas veidu vingrinājumus
Akordeona spēles apmācības procesa laikā, mūzikas skolas pedagogam ir vairāki uzdevumi, kas ietver sevī audzināšanas un muzikāli-mākslinieciskus aspektus, kā arī audzēkņu tehnisko iemaņu attīstīšanu. Akordeona spēles tehnika ir prasmju, spēju un paņēmienu kombinācija, ar kuras palīdzību tiek sasniegta izteiksmīga mākslinieciska skaņa. Tehniku, jeb pirkstu veiklību var definēt kā pirkstu kustības precizitāti un ātrumu. Tehnikas attīstīšanas pamatprincipi ir šādi: skanējuma uzdevuma skaidra apzināšana, muskulatūras un kustību brīvības sasniegšana, tehnikas veiklības attīstīšana, roku kustību koordinācijas attīstīšana, secīga un sistemātiska dažādu spēles un tehnikas veidu apgūšana.


Gaļina Zavadska

Neoromantisma iezīmes komponista Georga Pelēča kamermūzikā

Kanonu dziedāšana kā viena no muzicēšanas formām topošā mūzikas skolotāja harmoniskās dzirdes attīstībai

Brāļi Mediņi


Jevgeņijs Ustinskovs

Improvizācijas apguves izvērtēšana mūzikas vidusskolā

Improvizācijas darbības veidi mūzikas vidusskolā

Improvizācijas apguves didaktiskā modeļa daži svarīgie elementi

Konstruktivistiskā pieeja – improvizācijas iemaņu apguves pamats mūzikas vidusskolā

Some Structural Components of Improvisation Process at a Secondary Music School


Olga Gončarova

Mūzikas formas pārbaudes (testu paraugi)
Atbilstoši Mūzikas formas mācības priekšmeta programmas mērķim un uzdevumiem, iemācīt audzēkņus relatīvi brīvi orientēties formas izzināšanas procesā, noteikt konkrēta skaņdarba formu, kas sekmē iedziļināšanos komponista iecerē un profesionālu pieeju skaņdarba apguvei un interpretācijai.
Testiem ir divi atbildes veidi- pilns audzēkņa variants un ar piedāvātam atbildēm (izvelēt pareizu). Tematiskie testi paredzēti, lai realizēt praktiskās analīzes dominējošo lomu, demonstrēt zināšanas konkrētas formas (shēmas) kontekstā.

Polifonijas palīgmateriāli
Pamatoties uz Polifonijas priekšmeta mērķi: orientēties polifonijas teorijas vēsturiskajos periodos, tās galvenajos žanros un formās, apgūt stingrā un brīvā polifonijas rakstības stila likumsakarības, tika sastādīts mācību līdzeklis, kas palīdz apgūt priekšmetu.
Mācību līdzeklim ir divas daļas. I daļa- teorētiskā viela (lekcijas), kas dod priekšstatu par dažiem Polifonijas priekšmeta tēmām. II daļa- dažāda veida pārbaudes darbi, kas dod iespēju audzēkņiem pārbaudīt un precizēt teorētiskus, vēsturiskus, analītiskus aspektus.

Uzdevumu paraugi JVLMA iestājeksāmena Kolokvijs mūzikas teorijā profesionālajās bakalaura studiju programmās
Atbilstoši Mūzikas formas, Harmonijas priekšmetu mērķiem mūzikas vidusskola- apgūt prasmi analizēt, izprast un novērtēt nepazīstamu skaņdarbu, tika sastādītas pārbaudes testa formātā, lai nostiprināt analītiskas iemaņas. Šīs testus var klasificēt kā treniņmateriālu, kā arī kā pārbaudes līdzekļi. Testi sakārtoti pēc JVLMA uzdevumu paraugiem iestājeksāmena Kolokvijs mūzikas teorijā profesionālajās bakalaura studiju programmās.


Arnita Tāraude

Sergejs Rahmaņinovs un krievu māksla
Šajā darbā īsi un kodolīgi ir apkopota informācija par komponistu Sergeju Rahmaņinovu (Сергей Рахманинов) un tā laika krievu mākslu. Darbs ir balstīts uz vairākiem zinātniskiem avotiem.
Tika izpētīta izcilā krievu komponista daiļrade – žanri, kuros komponēja; skaņdarbu tematika; raksturīgie izteiksmes līdzekļi; formveide; dramaturģija utt. Ir pievērsta uzmanība videi kurā viņš dzīvoja un notikumiem, kas ievērojami iespaidoja komponista daiļradi.
Ir pievērsta uzmanība 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma krievu mākslai un kādi vēsturiski notikumi to ietekmēja. Īpaši šajā laikā veidojās jauni, ģeniāli mākslinieki, kas savu daiļradi, galvenokārt, veltīja tautai – tās vienotībai un spēkam. Viņi saglabā un papildina tautas tradīcijas. Visās nozarēs nāca jaunu ideju viļņi – īpaši tas bija saistīts ar revolucionāro kustību pārmaiņām. Notiek visu mākslas veidu sintēze. Mākslinieki sāka ciešāku sadarbību. Tika veidoti darbi cilvēku iekšējās pasaules harmonijas stabilizēšanai. Mākslinieki veicināja spēju pretoties nelabvēlīgai videi. Rakstnieki, domu un ideju meklējumā, veidoja sakarību starp realitāti, mitoloģiju un sapņiem. Īpaši māksliniekus piesaistīja dabas tēma – cilvēka un dabas vienotība. Šis pārmaiņu laiks veicināja mākslinieku izaugsmi.
Darbā ir atsauces uz izmantoto literatūru, tāpēc lasītājam ir iespēja atrast minētās grāmatas un bagātināt savu redzesloku.


Maija Samorodova

Uzskates līdzeklis "Galveno pakāpju trijskaņi un to apvērsumi".
Uzskates līdzeklis paredzēts izmantošanai Mūzikas mācības un solfedžo stundās galveno pakāpju trijkaņu un to apvērsumu apguves sākumposmā. Tas sastāv no tabulas un akordu kartiņām. Iesaku to izmantot kā izdales materiālu, sagatavojot komplektu katram audzēknim, vai arī dot uzdevumu auzdēkņiem izveidot to pašiem.

Tests "Mūzikas termini" (4.b, 5.a kl.)

Krustvārdu mīkla 1.klasei

Krustvārdu mīkla 1.klasei (krievu val.)

Krustvārdu mīkla 4.klasei


Vanda_Drobiš-Drobiševska

111 latviešu rotaļu un deju melodijas
Neizmērojami bagāta ir latviešu folklora visos tās daudzajos veidos. Mācot bērnus dziedāt, tautasdziesmu  izmantošana ir apmācības pamats. Krišjānis Barons ”Latvju dainās” norāda, ka rotaļas ir godu un svētku nepieciešama sastāvdaļa, kas cieši saistīta ar dziesmām. ” Rotaļās iet visvairāk pa Ziemassvētkiem. Bērni , protams, rotaļājas kuru katru izdevīgu brīdi, kad viņu vairāk kopā”.
Lai nezaudētu  sensenās tautas bagātības un pievērstu tām bērnu uzmanību, tas ir materiāls, ko ļoti labi var izmantot kora klases ansambļu stundās. Rotaļās bērns mācās un vingrina iegūtās zināšanas. Rotaļas ļauj viņam iekļauties kopīgu pasākumu veikšanā un ierobežot savas personiskās intereses. Rotaļas ir arī nozīmīgs līdzeklis bērnu fizisko un garīgo spēju – uzmanības, veiklības , organizētības attīstīšanai.
Apvienojot dziedāšanu ar rotaļāšanos tiek dažādotas ansambļa stundas. Mans darbs ar rotaļām sākās iemācot vispopulārākās bērnu rotaļas  “ Vilks un kaza”  un “ Es ar savu cisu maisu”. Ar laiku rotaļu ietveršana mācību programmās izvērtās par ikgadēju “ Rotaļu balli”.
Lai papildinātu un dažādotu programmu materiālu , melodijas esmu atlasījusi un sakārtojusi tematiski:
- Mazu bērnu( iesācēju ) rotaļas;
- Rotaļas-vārdu spēles;
- Rotaļas-dialogi;
- Meitu rotaļas;
- Puišu rotaļas;
- Puišu un meitu sadziedāšanās;
- Deju melodijas;
- Dažas latgaliešu rotaļas (latgaliešu valodā);
- Dažādas citas rotaļu melodijas.
Lai ikvienam skolotājam noder šis melodiju sakopojums, kas bagātinās un dažādos darba metodes un repertuāru.

Krājums pieejams SBDMV bibliotēkā.


Romāns Saikovskis

Skanējums un Altissimo


 Artūrs Saveļjevs

Latviešu mūzikas attīstība XX gs. II pusē (Kalsons, Dambis, Einfelde, Vasks, Plakidis, Brauns, Maskats)


Lilija Plotiņa, Gaļina Simonova

Melodijas harmonizācija pēc burtu apzīmējumiem vispārējo klavieru stundās
Sākot darbu pie melodijas harmonizācijas pēc burtu apzīmējumiem , vispirms audzēknim jāiemāca nošu nosaukumi ar latīņu burtiem un jāpalīdz saprast akordu pierakstīšanas principus.
Akordus būs vieglāk apgūt, ja vingrinājumu veidā nospēlēt dziesmas un melodijas dažādās tonalitātēs, kuru pamatā ir vienkāršas harmonijas. Pakāpeniski var sākt izmantot sarežģītākus akordus un to variantus.
Sākot darbu pie melodijas harmonizācijas pēc burtu apzīmējumiem, vispirms jāiemācās ar labo roku nospēlēt melodiju, bet ar kreiso - sameklēt pēc burtu apzīmējumiem akordus.
Nākamais solis - spēlēt melodiju ar akordu pavadījumu vienlaikus, turot akordu līdz tā maiņai.
Pavadījums var būt akordu veidā līdz harmonijas maiņai, akordos uz katru takts daļu, kā arī melodisko akordu un dažādu arpedžio veidā.
Var izmantot dažādu tipu faktūras, basā var ņemt jebkuru akorda skaņu, kura skan labāk.
Spēlējot akordus melodiski un arpedžio, akorda apakšā labāk skan lielākie atstatumi, augšā – mazākie. Kulminācijās var dubultot basu, spēlējot to oktāvā.
Prasme harmonizēt melodijas pēc burtu apzīmējumiem attīsta dzirdi un lasīšanas no lapas iemaņas, ka arī veicina interesi par muzicēšanu un ir noderīga jebkuras specialitātes mūziķa praksē.
Metodiskais darbs pieejams SBDMV bibliotēkā.

 


Audzēkņu veidotie metodiskie materiāli

 

Anastasija Jevstigņejeva
Izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija studente
Darba zinātniskā vadītāja: Dr.paed. Gaļina Zavadska

Gundara Pones stila īpatnības klavieru cikla Pastkartes no Kurzemes Cartoline dalla Curlandia) 5., 6.,7. daļu kontekstā


Anastasija Paļčevska
Izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija studente
Darba zinātniskā vadītāja: Dr.paed. Gaļina Zavadska

Maijas Einfeldes kameroratorijas Pie zemes tālās… pirmās daļas muzikāli-teorētiskā analīze mūzikas stila kontekstā

 


Vispārējo mācību priekšmetu pedagogu veidotie metodiskie materiāli

 

Evelīna Balode

Mācību priekšmets "Sabiedrības un cilvēka drošība". Darba lapa "Orgānu ziedošana-par un pret"

Mācību priekšmets "Sabiedrības un cilvēka drošība". Darba lapa "Emocionālā vardarbība. Kā to atpazīt un novērst"

Mācību priekšmets "Sabiedrības un cilvēka drošība". Darba lapa "Malā stāvētāju" fenomens"


Ludmila Čirkste

Mācību priekšmets "Franču valoda".  Uzdevums "Profesijas"


Laurita Vaidere

Mācību priekšmets "Svešvaloda I". For and Against Essay