Dokumenti

Privātuma politika

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas (turpmāk – Izglītības iestādes) privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādiem nolūkiem Izglītības iestāde iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
 2. Izglītības iestāde rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Jūsu tiesības uz personas datu apstrādes likumību. Apstrādājot personas datus Izglītības iestāde ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar  ko  atceļ  Direktīvu  95/46/EK  (turpmāk – Vispārīgā  datu  aizsardzības regula) , kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
 3. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz sekojošām grupām (turpmāk kopā – datu subjekts):
  1. fiziskajām personām – Izglītības iestādes audzēknim un audzēkņa likumiskajiem pārstāvjiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
  2. klientam un klientu pārstāvjiem/kontaktpersonām;
  3. Izglītības iestādes uzturēto tīmekļa vietņu apmeklētājiem;
  4. jebkuru citu fizisko personu, kuras dati var nonākt Izglītības iestādes rīcībā Izglītības iestādes īstenotās saimnieciskās darbības ietvaros;
  5. darbiniekiem;
  6. praksē esošajām personām;
  7. personām, kuras pieteicās uz Izglītības iestādes izsludinātajām vakancēm (turpmāk – kandidāti);
  8. darbinieku ģimenes locekļiem;
  9. citām personām, kuru dati var nonākt Izglītības iestādes rīcībā saistībā ar personāla datu apstrādes nolūkiem.
 4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus (papīra formātā, elektroniski vai telefoniski) un kādās Izglītības iestāde sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 5. Informējam Jūs, ka Privātuma politikā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

 

II. Pārziņa identitāte un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības iestāde reģistrācijas numurs:
 2. Izglītības iestādes kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Izglītības iestādes juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par Izglītības iestādes kā personas datu pārziņa veikto personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politikas 22.punktu.

 

III. Personas datu apstrādes nolūki

 1. Izglītības iestāde apstrādā personas datus šādiem nolūkiem -

8.1.Mūzikas izglītības programmas nodrošināšanai:

  1. audzēkņa un audzēkņa likumiskā pārstāvja identificēšanai;
  2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  3. pakalpojumu piegādei (līguma saistību izpildei);
  4. jaunu pakalpojumu attīstībai;
  5. pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
  6. audzēkņu un audzēkņu likumiskā pārstāvja apkalpošanai;
  7. iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;
  8. audzēkņa un audzēkņa likumiskā pārstāvja apmierinātības mērījumiem;
  9. parādu atgūšanai un piedziņai;
  10. tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

8.2. Datu apstrāde lietvedības nodrošināšanai;

  1. korespondences saņemšanai un nosūtīšanai;

8.3. Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību;
8.4. Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem saņemta Jūsu piekrišana brīdī, kad Jūs sniedzat attiecīgus datus Izglītības iestādei.
8.5. Personālā vadības organizēšana un kontrole:

  1. lai noslēgtu līgumu ar darbinieku vai praktikantu;
  2. lai organizētu, nodrošinātu un novērtētu ar darbinieku vai praktikantu noslēgtajā līgumā noteikto saistību un pienākumi izpildi;
  3. lai nodrošinātu ārējos normatīvajos aktos, darba koplīgumā noteikto pienākumu (piemēram, darba aizsardzība un drošība) un tiesību (piemēram, par brīvdienu piešķiršanu) izpildi;
  4. lai nodrošinātu drošu darba vidi;
  5. lai noskaidrotu darbinieku un praktikantu viedokli ar nodarbinātības attiecībām, vidi un to attīstību saistītos jautājumos (piemēram, aptaujas, atsauksmes);
  6. personāla plānošanai un attīstībai (piemēram, apmācības);
  7. biznesa plānošanai un analītikai personāla vadības jomā;
  8. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
  9. darbinieku lojalitātes veicināšanas pasākumu īstenošanai;
  10. Izglītības iestādes iekšējās korporatīvās kultūras veicināšanai;
  11. lai veiktu Izglītības iestādes materiālo resursu kontroli un uzskaiti.

8.7. Lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi:

  1. lai izvērtētu kandidāta atbilstību Izglītības iestādes izvirzītajām prasībām uz noteikto vakanci;
  2. lai noslēgti līgumu ar kandidātu, kurš atbilst Izglītības iestādes izvirzītākajam prasībām;
  3. lai celtu, īstenotu un aizstāvētu mūsu likumīgās prasības.

8.8. Grāmatvedības procesa administrēšana un kontrole:

  1. algu, prēmiju, piemaksu, pabalstu aprēķināšanai un izmaksai;
  2. darba stundu uzskaitei;
  3. rīkojumu glabāšanai;
  4. darbnespējas lapu apstrādei;
  5. komandējumu uzskaitei;
  6. norēķinu administrēšanai.

 

IV. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1.  Izglītības iestādes veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats šādiem personas datu apstrādes nolūkiem:
  9.1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 9.1.apakšpuntkā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Vispārīgā datu aizsardzības regula panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts; Iesniegumu likuma 3.pants, Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju” 2.10. un 2.11.apakšpunkts, Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Skolas nolikums u.c.
  9.2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 8.2.apakšpuntkā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta 1.punkta a), c) apakšpunkts.
  9.3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 8.3.apakšpuntkā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c., e un f) apakšpunkts.
  9.4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 8.4.apakšpuntkā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts.
  9.5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 8.5.apakšpuntkā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Darba likuma 7., 28., 36., 62., 82.pants, Epidemioloģiskās drošības likums 20.pants, 2009.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 3., 4., 11.punkts, Darba aizsardzības likums 5., 10., 14., 15.pants, Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, Ministru kabineta 2010. gada 10.augusta noteikumi Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, Likums “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”.
  9.6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 8.6.apakšpuntkā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Darba likuma 28.panta pirmā un otrā daļa, 32., 33., 35., 36., 40.pants, Epidemioloģiskās drošības likums 20.pants, 2009.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 3., 4., 11.punkts, Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b), c)apakšpunkts.
  9.7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 8.7.apakšpuntkā minētajam personas datu apstrādes nolūkam – Par nodokļiem un nodevām, Likums Par Grāmatvedību, Par nekustamā īpašuma nodokli, Likums Par Pašvaldībām 14.pants, Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts.

 

V. Personas datu apstrāde

 1. Izglītības iestāde apstrādā Jūsu personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Izglītības iestādei pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. Izglītības iestāde, balstoties uz Jūsu personas datiem, kas tiek apstrādāti šajā Privātuma politikā norādītājiem mērķiem, neplāno pieņemt automatizētus lēmumus vai veikt profilēšanu.
 3. Ar Jums noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Izglītības iestāde var pilnvarot sadarbības partnerus veikt atsevišķas ar Jūsu veiktu personas datu apstrādi saistītas darbības, kā piemēram, rēķina nosūtīšana, darbinieku personāla lietu izveidi un uzturēšanu, sniegt algu grāmatvedības pakalpojumus vai efektīvai atlases procesa nodrošināšanai pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas personāla atlases darbības. Kad sadarbības partneri šo darbību izpildei apstrādā Jūsu personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Sabiedrības veiktās datu apstrādes apstrādātājiem.
 4. Privātuma politikas 13.punktā minētajā gadījumā Izglītības iestāde un sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Izglītības iestādes prasībām un tiesību aktiem, un neizmanto personas datus citos nolūkos.

 

VI. Personas datu aizsardzība

 1. Jūsu personas datus Izglītības iestāde uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.
 2. Izglītības iestāde aizsargā Jūsu personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrībai pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

VII. Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. Jūsu personas datu saņēmēji ir Izglītības iestāde un tās pilnvarotās personas, Jūs pats/i, tiesībsargājošās vai uzraugošās  iestādes,  kā  arī  tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
 2. Izglītības iestāde neizpauž trešajām personām Jūsu personas datus, izņemot:
  17.1. Jūsu noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
  17.2. saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  17.3. normatīvajos aktos paredzētajām personām, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā (piemēram, Valsts policija);
  17.4. normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  17.5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Izglītības iestādes likumīgo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi Izglītības iestādes likumīgās intereses).

 

VIII. Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Izglītības iestāde glabā un apstrādā Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  18.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums;
  18.2. līdz personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai;
  18.3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Izglītības iestāde vai Jūs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, celt prasību tiesā);
  18.4. kamēr pastāv normatīvajos aktos noteiktais pienākums glabāt personas datus;
  18.5. kamēr ir spēkā Jūsu izteikta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 2. Pēc tam, kad Privātuma politikas 18.punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, izņemot auditācijas pierakstus, kuri tiek glabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas.

 

IX. Piekļuve personas datiem un citas datu subjektu tiesības

 1. Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu datu apstrādi.
 2. Jums saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Izglītības iestādei piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Izglītības iestādei veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņiem, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Izglītības iestādes (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Izglītības iestādes pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 3. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt:
  22.1. rakstveida formā klātienē;
  22.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi - Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
  22.3. sūtot pašrocīgi parakstītu iesniegumu pa pastu uz Izglītības iestādes juridisko adresi.
 4. Saņemot Jūsu pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Izglītības iestāde pārliecinās par Jūsu identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 5. Atbildi Izglītības iestāde sniedz pēc iespējas ņemot vērā Jūsu norādīto atbildes saņemšanas veidu - ierakstītā pasta sūtījumā pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi vai pieprasījumā norādīto kontaktadresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski, vai izsniedz klātienē.
 6. Izglītības iestāde nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Jūsu iebilduma gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka Izglītības iestāde pārkāpj Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē (http://www.dvi.gov.lv/lv/datuaizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).
 7. Izglītības iestāde apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz saviem audzēkņiem, audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem, klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pilnība un pareizība.

 

X. Datu subjekta piekrišana un tā atsaukšana

 1. Lai apstrādātu personas datus pamatojoties uz personas piekrišanu, Izglītības iestādei jāspēj pierādīt, ka datu subjekts piekritis savu personas datu apstrādei konkrētajam nolūkam.
 2. Datu subjekta piekrišanai jābūt:
  a) dotai brīvprātīgi attiecībā uz konkrētu datu apstrādes nolūku. Ja apstrādei ir vairāki nolūki, katram nolūkam ir nepieciešams iegūt atsevišķu piekrišanu;
  b) formulētai skaidri nošķirama no citiem jautājumiem, saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu;
  c) informētai, tas ir, datu subjektam tiek sniegta informācija, kādam nolūkam piekrišanu dod un kā dati tiks izmantoti, saskaņā ar tālāk aprakstīto;
  d) sniegta ar aktīvu datu subjekta darbību.
 3. Piekrišanai datu apstrādei nav juridiska spēka, ja tā neatbilst visiem 29.punktā minētajiem kritērijiem. Jebkurā gadījumā nav saistoša vispārīga atļauja datu apstrādei, nenorādot konkrētus apstrādes nolūkus.
 4. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Datu subjektam jābūt par to informētam, pirms viņš dod savu piekrišanu. Atsaukt piekrišanu ir tikpat viegli kā to dot. Datu subjektam ir jābūt informētam par veidu, kādā var atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei.
 5. Piekrišana (piemēram, komerciālo paziņojumu saņemšanai, personas datu analīzei, lojalitātes karšu saņemšanai) tiek sniegta rakstveidā klātienē Izglītības iestādes juridiskajā adresē, Izglītības iestāde tīmekļa vietnē vai citā vietā, kurā organizē mārketinga aktivitātes.
 6. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt personas datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un/vai 24.punktā noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 7. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 8. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

XI. Datu subjekta tiesību nodrošināšanas vispārīgie noteikumi

 1. Izglītības iestāde kodolīgā, pārredzamā, saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, datu subjektam rakstiski papīra vai elektroniskā formā sniedz šādu informāciju saskaņā ar Izglītības iestādes izstrādāto “privātuma politiku” par viņa tiesībām:
  1. par viņa datu ievākšanu (no paša subjekta vai trešās personas),
  2. ka viņam pastāv tiesības pieprasīt Izglītības iestādei piekļuvi datu subjekta personas datiem (piekļuves tiesība) un to labošanu vai dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”), apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu,
  3. tiesības saņemt informāciju par saņēmējiem, kuriem paziņots par datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu,
  4. tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir tehniski iespējams,
  5. tiesības prasīt pārtraukt personas datu apstrādi,
 1. Izglītības iestāde nodrošina datu subjekta likumīgās tiesības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, saskaņā ar šajā Kārtībā un citos iekšējos normatīvajos aktos noteikto procedūru (skat. Privātuma politikas XII nodaļā un turpmākos punktus).
 2. Bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas datu subjektu informē par darbību, kas pēc pieprasījuma veikta attiecībā uz datu subjekta tiesību īstenošanu. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Datu subjektu par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem informē.
 3. Par datu subjektu, attiecībā pret kuru īsteno pārziņa pienākumus, uzskata personu, ar kuru Izglītības iestādei ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu (abonentu) vai citu identificētu fizisku personu
 4. Jebkura datu subjekta iesnieguma par viņa tiesību realizēšanu pieņemšanas, apstrādes un izpildes priekšnosacījums ir šīs personas identificēšana. Tas ir, pieņemot pieteikumu par datu subjekta tiesību īstenošanu, Izglītības iestādes darbinieks pārliecinās par datu subjekta identitāti. Ja ir pamatotas šaubas par tās fiziskās personas identitāti, kura iesniedz pieprasījumu par datu subjekta tiesību realizāciju, var prasīt, lai tiktu sniegta papildu informācija, kas vajadzīga datu subjekta identitātes apstiprināšanai. Ja tiek iesniegts pieteikums citas personas vārdā, nepieciešams atbilstošs pilnvarojums.
 5. Izglītības iestādes “privātuma politikā” var noteikt veidus, kādos iesniedzams iesniegums. Visi datu subjektu iesniegumi tiek pieņemti un nodoti izvērtēšanai un izpildes organizēšanai atbildīgajam darbiniekam.
 6. Ja Izglītības iestāde apstrādā lielu informācijas apjomu saistībā ar datu subjektu, Izglītības iestādei ir tiesības pieprasīt, lai datu subjekts pirms informācijas nosūtīšanas precizē, uz kuru informāciju un kurām apstrādes darbībām pieprasījums attiecas. Izglītības iestāde ir tiesīga pieprasīt no datu subjekta jebkuru citu informāciju, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par pieprasījuma pamatotību un samērīgumu.
 7. Ja Izglītības iestāde neveic darbību, ko pieprasījis datu subjekts, bez kavēšanās un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas informē datu subjektu par darbības neveikšanas iemesliem un par iespēju iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
 8. Informācija, ko sniedz īstenojot datu subjekta tiesības, ir bezmaksas. Ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, var vai nu pieprasīt samērīgu uz administratīvajām izmaksām balstītu maksu vai atteikties izpildīt pieprasījumu (pierādot, ka pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs). Lēmumu par atteikumu vai maksas pieprasīšanu pieņem Izglītības iestādes direktors.
 9. Izglītības iestādei nav jāglabā personas dati, ja vienīgais šādas glabāšanas nolūks ir spēt reaģēt uz iespējamiem datu subjektu pieprasījumiem.
 10. Atbildes uz datu subjekta iesniegumu sagatavošanu koordinē Datu aizsardzības speciālists sadarbībā ar attiecīgā procesa, kura ietvaros veikta datu apstrāde, vadītāju. Atbildi paraksta saskaņā ar Izglītības iestādē spēkā esošajām pilnvarām.

 

XII. Datu subjekta informētība

 1. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par viņa datu vākšanu un lietošanu.
 2. Iegūstot personas datus no paša datu subjekta, personas datu iegūšanas laikā “privātuma politikas” ietvaros datu subjektam sniedz visu šādu informāciju:
  a) pārziņa un attiecīgā gadījumā pārziņa pārstāvja identitāte un kontaktinformācija;
  b) datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija, ja šāds speciālists ir iecelts;
  c) apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes likumiskais pamats;
  d) ja vāc leģitīmo interešu izpildei – kādas tās ir;
  e) kas personas datus saņems (saņēmēji vai saņēmēju kategorijas), ja dati tiks nodoti kādam saņēmējam;
  f) par paredzētu nosūtīšanu uz trešo valsti, ja paredzēts;
  g) cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;
  h) tas, ka pastāv tiesības pieprasīt Izglītības iestādei piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  i) ja apstrāde pamatojas uz datu subjekta piekrišanu – tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;
  j) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
  k) informācija, vai personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar likumu vai līgumu, vai tā ir priekšnosacījums, lai līgumu noslēgtu, kā arī informācija par to, vai datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt un kādas sekas var būt gadījumos, kad šādi dati netiek sniegti.
 3. Ja paredzēts personas datus turpmāk apstrādāt citā nolūkā, kas nav nolūks, kādā personas dati vākti, pirms minētās turpmākās apstrādes informē datu subjektu par minēto citu nolūku un sniedz tam visu attiecīgo papildu informāciju, kā minēts 48.apakšpunkta g)-l) punktos.
 4. Ja personas dati nav iegūti no datu subjekta, datu subjektam sniedz šādu informāciju:
  a) pārziņa un attiecīgā gadījumā pārziņa pārstāvja identitāte un kontaktinformācija;
  b) attiecīgā gadījumā – datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija;
  c) apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats;
  d) attiecīgo personas datu veidus un kategorijas;
  e) kas personas datus saņems (saņēmēji vai saņēmēju kategorijas), ja dati tiks nodoti kādam saņēmējam;
  f) par paredzētu nosūtīšanu uz trešo valsti, ja paredzēts;
  g) laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;
  h) ja vāc leģitīmo interešu izpildei – kādas tās ir;
  i) tas, ka pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu un tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  j) ja apstrāde pamatojas uz datu subjekta piekrišanu – tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;
  k) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
  l) informācija par to, no kāda avota personas dati ir iegūti, un – attiecīgā gadījumā – informācija par to, vai dati iegūti no publiski pieejamiem avotiem;
 5. Minēto 50.punktā noteikto informāciju sniedz datu subjektam, ja tā jau nav viņa rīcībā vai tas nav neiespējami vai nesamērīgi, vai jāsaglabā konfidencialitāte saskaņā ar ārējiem tiesību aktiem. Informāciju sniedz saprātīgā termiņā pēc personas datu iegūšanas, bet vēlākais mēneša laikā, ņemot vērā konkrētos apstākļus, kādos personas dati tiek apstrādāti, ja personas datus ir paredzēts izmantot saziņai ar datu subjektu – vēlākais tad, kad ar minēto datu subjektu notiek pirmā saziņa; vai vēlākais tad, kad personas dati pirmoreiz tiek izpausti, ja ir paredzēts tos izpaust citam saņēmējam.
 6. Ja paredzēts personas datus turpmāk apstrādāt citā nolūkā, kas nav nolūks, kādā personas dati vākti, pirms minētās turpmākās apstrādes informē datu subjektu par minēto citu nolūku un sniedz tam visu attiecīgo papildu informāciju, kā minēts 48.apakšpunkta g)-m) apakšpunktos.

XIII. Datu subjekta piekļuves tiesības

 1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Izglītības iestādes, kas ir datu pārzinis, apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati.
 2. Ja dati pie pārziņa tiek apstrādāti, datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt šādu informāciju:
  a) apstrādes nolūki;
  b) personas datu veidi;
  c) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs, jo īpaši saņēmēji trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās, izņemot, ja šādas informācijas sniegšanu aizliedz Eiropas Savienības vai nacionālie normatīvie akti;
  d) ja iespējams, paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;
  e) tas, ka pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;
  f) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (DVI);
  g) visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;
 1. Ja personas datus nodod trešajai valstij [vai starptautiskai organizācijai], datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par atbilstošām garantijām, ko saistībā ar datu nosūtīšanu piemēro saskaņā ar Regulu.
 2. Izglītības iestāde nodrošina apstrādē esošo personas datu kopiju, izvērtējot katru situāciju individuāli. Par visām papildus kopijām, ko pieprasa datu subjekts, Izglītības iestāde var iekasēt samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām. Ja datu subjekts pieprasījumu iesniedz elektroniskā formā un ja vien datu subjekts nepieprasa citādi, informāciju sniedz elektroniskā formātā.

 

XIV. Tiesības labot datus

 1. Datu subjektam ir tiesības panākt, lai Izglītības iestāde bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus datu subjekta personas datus.
 2. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu. Minēto lūgumu datu subjekts var iesniegt rakstveida formā Izglītības iestāde klātienē, identificējot sevi ar personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanu, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli, kas ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu”.
 3. Izglītības iestādei ir tiesības prasīt, lai datu subjekts sniedz pamatojumu datu labošanai (piemēram, uzrāda laulības apliecību uzvārda labošanai) vai patstāvīgi, pamatojoties uz datu subjekta iesniegumu par datu labošanu, pārliecināties par datu labošanas pamatotību (piemēram, personas koda maiņas gadījumā – saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu bāzi). Izglītības iestādei ir tiesības atteikt datu labošanu, ja datu subjekts nesadarbojas, lai Izglītības iestāde pārliecinātos par datu labošanas pamatojumu.

 

XV. Tiesības uz datu dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)

 1. Izglītības iestādes pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās dzēst personas datus, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:
  a) personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
  b) datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde, un ja nav cita likumīga pamata apstrādei;
  c) datu subjekts izmanto savas tiesības iebilst pret datu apstrādi un ja nav cita likumīga pamata apstrādei;
  d) personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
  e) personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kas noteikts Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kuri ir piemērojami pārzinim;
 2. Ja Izglītības iestāde ir publiskojusi personas datus un tā pienākums saskaņā ar augstāk minēto ir minētos personas datus dzēst, Izglītības iestāde, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un tās piemērošanas izmaksas, veic saprātīgus pasākumus, tostarp tehniskus pasākumus, lai informētu pārziņus un personas datu apstrādātājus, kas veic personas datu apstrādi, ka datu subjekts ir pieprasījis, lai minētie pārziņi un personas datu apstrādātāji dzēstu visas saites uz minētajiem personas datiem vai minēto personas datu kopijas vai atveidojumus.

XVI. Tiesības ierobežot apstrādi

 1. Datu subjektam ir tiesības panākt datu apstrādes ierobežošanu, ja:
  a) datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Izglītības iestāde var pārbaudīt personas datu precizitāti;
  b) apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
  c) Izglītības iestādei personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
  d) datu subjekts izmanto savas tiesības iebilst - kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.
 2. Ja apstrāde ir ierobežota, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai Savienības vai dalībvalsts svarīgu sabiedrības interešu dēļ. Datu subjektu, kas ir panācis apstrādes ierobežošanu, informē pirms apstrādes ierobežojuma atcelšanas.
 3. Izglītības iestāde katram saņēmējam, kuram personas dati ir izpausti, ziņo par jebkuru personas datu labojumu vai dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, izņemot, ja izrādās, ka tas nav iespējams, vai ja tas ir saistīts ar nesamērīgi lielām pūlēm. Izglītības iestāde informē datu subjektu par minētajiem saņēmējiem, ja datu subjekts to pieprasa.

 

XVII. Tiesības uz datu pārnesamību

 1. Datu subjektam ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus viņš sniedzis pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, un pārzinis, kuram attiecīgie personas dati sniegti, tam nerada nekādus šķēršļus, ja apstrāde pamatota ar datu subjekta piekrišanu vai līgumu, kas noslēgts ar datu subjektu.
 2. Īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību, datu subjektam ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim (piemēram, interneta vai televīzijas lietotājam ir tiesības pieprasīt Izglītības iestādei nodotos tā datus citam uzņēmumam/ izglītības iestādei, kas piedāvā līdzīga rakstura pakalpojumus), ja tas ir tehniski iespējams. Ja datu subjekta pieprasītais datu daudzums rada problēmas datu pārnešanai citam pārzinim, jānodrošina citus līdzekļus, kā pārraidīt datus, piemēram, CD diski vai citu datu nesēju nosūtīšana citam pārzinim tieši. Izglītības iestādei jāgādā par pārnesamo datu drošību.
 3. Tiesību uz datu pārnesamību īstenošanai Izglītības iestādei nav jāievieš vai jāuztur apstrādes sistēmas, kas ir tehniski savietojamas ar citu pārziņu sistēmām.
 4. Tiesību uz datu pārnesamību īstenošana neskar “tiesības tikt aizmirstam”. Minētās tiesības neattiecas uz apstrādi, kas ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Izglītības iestādei likumīgi piešķirtas oficiālas pilnvaras.
 5. Tiesības attiecas tikai uz paša datu subjekta pārzinim iesniegtajiem datiem - tie ir - paša datu subjekta tieši iesniegtie dati. Jēdziens “paša datu subjekta iesniegtie dati” neietver personas datus, kurus rada pārzinis, piemēram, izveidojot lietotāja profilu, kredītreitingu, algoritmiskie rezultāti.
 6. Tiesību īstenošana nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt citu personu intereses. Datu pārnesamība nenozīmē automātiski datu dzēšanu, datu subjekts var turpināt gūt labumus no iepriekšējā pārziņa un šis pārzinis var turpināt datus apstrādāt.

XVIII. Tiesības iebilst

 1. Datu subjektam, balstoties uz iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu vai apstrādi sabiedrības interesēs (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) vai f) ), tostarp profilēšanu, kas pamatojas uz minētajiem noteikumiem. Izglītības iestāde personas datus vairs neapstrādā, izņemot, ja Izglītības iestādei norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
 2. Ja personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas tirgvedības vajadzībām, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību, un personas datus šādā nolūkā vairs neapstrādā.
 3. Vēlākais tad, kad ar datu subjektu notiek pirmā saziņa, datu subjektu nepārprotami informē par minētajām tiesībām, un to dara tā, lai šī informācija būtu skaidra un lai to varētu atšķirt no jebkuras citas informācijas.

 

XIX. Tīmekļa vietnes apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 1. Izglītības iestāde tīmekļa vietnē var tik izmantotas sīkdatnes.
 2. Informācija par sīkdatņu izmantošanu ir ievietota Izglītības iestādes mājas lapā sadaļā sīkdatnes privātuma politika.
  74.1. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina tīmekļa vietņu apmeklētājus par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai timekļu vietnes apmeklētājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs tēmēkļu vietņu apmeklētajam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas;
  74.2. Izglītības iestādes tīmekļa vietnēs var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuru pilnīgumu Izglītības iestāde nenes atbildību.

XX. Fotografēšana un filmēšana

 1. Atsevišķos gadījumos, Izglītības iestādes rīkotajos vai atbalstītajos pasākumos, vai kad masu medijos vai Izglītības iestādes informācijas līdzekļos (Izglītības iestādes tīmekļa vietnē) tiek atspoguļots Izglītības iestādes darbs, var tikt apstrādāti Jūsu fotoattēli vai videoieraksti un šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Jūsu intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
 2. Izglītības iestāde pirms attiecīgā pasākuma informēs par plānoto personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta prasībām, izvietojot informāciju par personas datu apstrādi paziņojumos par pasākumu un pirms iekļūšanas norises vietā.
 3. Ja darbinieku pasākumā pavada trešā persona, darbinieks viņu informē par 76.punktā minēto personas datu apstrādi.
 4. Izglītības iestādei ir atļauts veikt izglītojamo fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus bez atsevišķas saskaņošanas ar pilngadīgo izglītojamo vai nepilngadīga izglītojamā likumisko pārstāvi, ja tas nepieciešams sekojošos gadījumos:
  a) lai atspoguļotu izglītības iestādē notiekošās aktivitātes vai kas uzņemti izglītības iestādes;
  b) informācijas par izglītības iestādi un izglītības iestādes vēstures veidošanas nolūkā;
  c) izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā pedagoģiskā procesa un pasākumu analīzei;
  d) izglītības iestādes popularizēšanai, t.sk. izglītības iestādes sasniegumu un aktivitāšu popularizēšanai, sadarbības izveidei ar dažādām atbalstošām organizācijām un jaunu izglītojamo piesaistei
 1. Pirms tiek veikta audzēkņa fotografēšana, filmēšana vai audioieraksta fiksācija, pamatojoties uz šīs kārtības 78.punktā noteiktajiem pamatiem, Izglītības iestādei ir pienākums informēt pilngadīgo izglītojamo vai nepilngadīga izglītojamā likumiskos pārstāvjus par paredzēto personas datu apstrādi (pielikums Nr.2).
 2. Izglītības iestādes darbiniekiem atļauts veikt fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus zinātniskajiem pētījumiem, saskaņojot to ar Izglītības iestādes direktoru un pilngadīgo izglītojamo vai nepilngadīga izglītojamā likumisko pārstāvi.
 3. Izglītības iestādes darbiniekiem atļauts veikt fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus ārpus stundu pasākumos/svinīgajos pasākumos (ekskursija, konkursi, projektu nedēļa u.c.) un izvietot klases telpās vai nosūtīt fotogrāfijas un video/audio ierakstus sociālās tīklošanas vietnēs Facebook un/vai WhatsApp slēgtā grupā vecākiem, tikai, ja ir saņemta pilngadīgo izglītojamo vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskā pārstāvja rakstiska piekrišana (pielikums Nr.1).
 4. Izglītojamā likumiskajam pārstāvim atļauts veikt izglītojamo fotografēšanu vai filmēšanu, ja tā tiek veikta personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām. Pirms fotogrāfiju un/vai videomateriālu, ko esat uzņēmis izglītības iestādē, publicēšanas, aicinām izvērtēt, vai fotogrāfiju un/vai videomateriālu publiskošana neierobežo citu personu tiesības uz privātumu.
 5. Citām personām (fotokompānijām, privātajiem fotogrāfiem, žurnālistiem u. tml.) atļauts veikt izglītojamo fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus tikai ar izglītības iestādes direktora atļauju un rakstisku likumisko pārstāvju piekrišanu; klases audzinātāji informē likumiskos pārstāvjus par fotografēšanas, filmēšanas vai audioierakstu nolūku un tās veicēju.
 6. Izglītojamo fotogrāfijas un videoattēli, ievērojot 78.punktā noteiktos nosacījums, bez izglītojamo identificēšanas ar vārdu un uzvārdu var tikt izvietotas izglītības iestādes telpās, publicētas izglītības iestādes avīzē, kā arī sekojošās interneta vietnēs – izglītības iestādes tīmekļa vietnē, izglītības iestādes sociālās tīklošanas vietnēs, izglītības iestādes Facebook un/vai WhatsApp slēgtā grupā vecākiem un skolotājiem.
 7. Izglītojamo fotogrāfiju un videoattēlu, izpaužot izglītojamo vārdus un uzvārdus, publicēšana vai izvietošana izglītības iestādes telpās, izglītības iestādes avīzē, kā arī sekojošās interneta vietnēs – izglītības iestādes tīmekļa vietnē, izglītības iestādes sociālās tīklošanas vietnēs, izglītības iestādes Facebook un/vai WhatsApp slēgtā grupā vecākiem un skolotājiem, pieļaujama ar pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja piekrišanu.
 8. Izglītības iestāde apņemas uzņemt un publicēt tikai tādas fotogrāfijas un videomateriālus, kas raksturo izglītības iestādes darbību – pasākumi, darbs mācību stundās, radošo darbu iemūžināšana, kā arī kopbildes. Aizliegts fotografēt izglītojamos neestētiskās pozās un pazemojošās situācijās.
 9. Pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir tiesības vērsties pie izglītības iestādes direktora, ja tiek konstatēti iekšējas kārtības noteikumu pārkāpumi.

 

Noslēguma jautājumi

 1. Izglītības iestādei ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Jums tās aktuālo versiju.

Sīkdatņu privātuma politika

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola rūpējas par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus. Šī privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas, reģ. Nr. 90000066001, Kandavas ielā 2A, Daugavpilī, LV-5401, Tālrunis: 65407900, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Sīkdatņu veidošanas mērķis un tiesiskais pamats

Šī mājaslapa, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot mājaslapas lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību. Sīkāk par mērķiem skatīt tabulā, kur uzskaitītas sīkdatnes.

Apmeklējot šo mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”.

Informācija par sīkdatnēm

Jūs mūsu tīmekļa mājaslapu esat atvēris, izmantojot kādu no pārlūkprogrammām, piemēram - Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera vai citu.

Sīkdatnes (cookies) ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs lietojat mūsu mājaslapu. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet mūsu mājaslapu, pārlūkprogramma atcerēsies Jūsu darbības un daļu no tām paveiks Jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu palīdzību mājaslapa iegūst spēju saglabāt mājaslapas apmeklētāja pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt.

Sīkdatņu veidi un to pielietojums

Sīkdatņu veidi

Ir divu veidu sīkdatnes — sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai Jūs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ mēs tās izmantojam.

Lapas funkcionalitātei, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes

Noteikti nepieciešamās sīkdatnes ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un Jūsu ierīci, Interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta Jūsu ierīcei, kad apmeklējat konkrētu mājaslapu, iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā mājaslapā, lai tās būtu izmatojamas arī citās mājaslapas sadaļās, piemēram – nodrošina Jums piekļuvi citām - ierobežotas pieejamības mājaslapas sadaļām pēc tam, kad Jūs esat veiksmīgi autorizējies mājaslapā, līdz brīdim kad veicat darbīgu Logout. Šīs sīkdatnes ļauj Jums ātri un ērti izmantot vienas mājaslapas vairākas lapas, izvairoties no vajadzības autorizēties mājaslapā, lai apmeklētu katru mājaslapas aizsargāto sadaļu. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas – to darbība beigsies, kad aizvērsiet pārlūkprogrammu, kurā apskatījāt mājaslapu, vai arī pārtrauksiet sesiju konkrētajā mājaslapā.

Pastāvīgas sīkdatnes

Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek saglabātas Jūsu ierīcē, ar kuru apskatāt mājaslapu, uz konkrētu iepriekš definētu laika periodu, kurā laika atskaite tiek rēķināta pēc mājaslapas pārlūkošanas sesijas beigām. Saglabātās sīkdatnes ļauj pielietot lietotāja izvēles vai rīcību mājaslapā ik reizi, kad Jūs apmeklējat šo mājaslapu.

Pirmās puses sīkdatnes

Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko veido mūsu mājas lapa. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu mājaslapas domēna nosaukuma.

Trešās puses sīkdatnes

Trešās puses sīkdatnes ir sīkdatnes no mājaslapām, kas nepieder mums. Šādu mājaslapu domēna nosaukumi atšķiras no mūsu mājaslapas domēna. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt saglabātas Jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat mūsu mājaslapu.

 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes ar šādiem glabāšanas termiņiem:

Sīkdatne

Domēns

Sīkdatnes tips

Glabāšanas ilgums

__Secure-3PSIDCC

.google.com

Trešās puses sīkdatne

1 gads

__Secure-1PAPISID

.google.com

Trešās puses sīkdatne

2 gadi

SAPISID

.google.com

Trešās puses sīkdatne

2 gadi

__Secure-3PSID

.google.com

Trešās puses sīkdatne

2 gadi

__Secure-1PSID

.google.com

Trešās puses sīkdatne

2 gadi

SID

.google.com

Trešās puses sīkdatne

2 gadi

APISID

.google.com

Trešās puses sīkdatne

2 gadi

SSID

.google.com

Trešās puses sīkdatne

2 gadi

SIDCC

.google.com

Trešās puses sīkdatne

1 gads

__Secure-3PAPISID

.google.com

Trešās puses sīkdatne

2 gadi

HSID

.google.com

Trešās puses sīkdatne

2 gadi

CONSENT

.gstatic.com

Trešās puses sīkdatne

2 gadi

NID

.google.com

Trešās puses sīkdatne

6 mēneši

1P_JAR

.google.com

Trešās puses sīkdatne

3 mēneši

OGPC

.google.com

Trešās puses sīkdatne

1 gads

spcookie_status

sbdmv.lv

Pirmās puses sīkdatne

6 mēneši

a73cb34cb2d54584556ee80d9b0d368a

sbdmv.lv

Pirmās puses sīkdatne

Sīkdatne ir derīga tikai esošās sesijas laikā un tiks izdzēsta līdz ar pārlūkprogrammas aizvēršanu.

CONSENT

.google.com

Trešās puses sīkdatne

2 gadi

SEARCH_SAMESITE

.google.com

Trešās puses sīkdatne

6 mēneši

* - Pirmās puses sīkdatnes tiek uzglabātas uz mūsu mājas lapas infrastruktūras. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu mājas lapas domēna nosaukuma. Savukārt, trešās puses sīkdatnes nepieder mums un šādu mājas lapu domēna nosaukumi atšķiras no mūsu mājas lapas domēna. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt saglabātas Jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat mūsu mājas lapu. Par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni. Mēs izmantojam pārbaudītas un uzticamas trešās puses, kā arī regulāri sekojam trešo pušu darbībām, lai nodrošinātu pienācīgu Jūsu personas datu drošību.

Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam izmantojam Jūsu sīkdatnes, lūdzam sazināties ar mums.

Iekšējie normatīvie akti

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā >>>

Uzņemšanas noteikumi, iestājeksāmenu prasības un vērtēšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā 2024./2025. mācību gadā >>>

Iesniegums uzņemšanai Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā >>>

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas nolikums >>>

Darba kārtības noteikumi >>>

Iekšējās kārtības noteikumi >>>

Darbinieku atlīdzības kārtība >>>

Prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtība pedagoģiskajiem darbiniekiem Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā >>>

Dienesta viesnīcas noteikumi >>>

Dienesta viesnīcas izmantošanas kārtība >>>

Izglītojamo un personāla drošības noteikumi >>>

SBDMV noteikumi par mācību sasniegumu vērtēšanu, audzēkņu pārcelšanu, atskaitīšanu, individuālo apmeklējumu un akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas kārtību profesionālās vidējās izglītības programmās un profesionālās ievirzes izglītības programmās >>>

Stipendiju piešķiršanas nolikums >>>

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņu personas datu aizsardzības kārtība >>>

Personu datu apstrādes aizsardzības iekšējie noteikumi Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā >>>>>>

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas noteikumi par audzēkņu foto, audio un video uzņemšanu >>>

Trauksmes celšanas kārtība Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā >>>

Kārtība, kādā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē vidusskolu  >>>

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ētikas kodekss >>>

E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība >>>

Kārtība, kādā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas >>>

Rīkojums par Mācību maksu >>>

Maksas pakalpojumi >>>

Sīkdatņu privātuma politika >>>

Privātuma politika >>>

Mūzikas instrumentu iznomāšanas noteikumi >>>